E-shop

Podmienky vernostného programu : Registrovaný zákazník
Tento dokument definuje obchodné podmienky vernostného programu spoločnosti SANN s.r.o. (ďalej len „Program“).

1. Organizátor akcie: SANN s.r.o., Agátová 687 95171 Sľažany. (ďalej len „Organizátor“).

2. Registrovaný účastník: Registrovaný účastník musí byť starší ako 18 rokov a musí byť spôsobilý na právne úkony. Registrovaným zákazníkom, sa pre účely Programu, rozumejú všetci zmluvní zákazníci Organizátora resp. noví zákazníci, ktorí požiadajú o registráciu v Programe. Ak zákazník nemá záujem o účasť v Programe, môže kedykoľvek požiadať o vyradenie z Programu mailom na adrese: info@sannsro.sk. V tom prípade bude bodový účet zákazníka zrušený a jeho účasť v Programe zaniká. Registráciou zákazník udeľuje svoj súhlas s účasťou v Programe a s podmienkami Programu. Organizátor má právo zrušiť účasť zákazníka v Programe v prípade vážneho porušenia podmienok Programu.

4. Získanie bodov: Po registrácii v Programe bude zákazníkovi zriadené bodové konto, na ktoré sa mu budú pripisovať body za nákup materiálov vybraných partnerov Programu, ktorí sú špecifikovaní v bode 8. tohto Programu (ďalej len „Partneri programu“). Oprávnenie získavať body vzniká okamihom nákupu tovaru výhradne zo sortimentu Partnerov programu. Počet získaných bodov závisí od hodnoty uskutočneného nákupu tovaru. Hodnota bodov sa počíta z predajných cien tovaru bez DPH. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť hodnotu bodov v priebehu Programu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

5. Podmienky akcie: Získavanie bodov prebieha výpočtom z celkovej nakúpenej hodnoty tovaru konkrétnej značky. Zákazníkovi budú spočítané body za dané obdobie Programu a budú mu pripísané na bodový. Poukážky majú platnosť 12 mesiacov od vystavenia. Odovzdanie poukážky zákazníkovi prebieha osobne zástupcom Organizátora, ak Organizátor neurčí inak. Zákazník si za tieto body môže objednať darčeky alebo peňažné poukážky priamo zo svojho účtu na stránke benefito.sk . Poukážky budú odovzdané buď priamo registrovanému účastníkovi alebo zamestnancovi, ktorý vystupuje v mene registrovaného účastníka ako oprávnená osoba (zamestnanec) pred Organizátorom.

6. Ochrana osobných údajov: Registrovaný účastník, ktorý je fyzickou osobou, vyjadruje svoj súhlas pri prvom prihlásení do Programu a udeľuje Organizátorovi po dobu fungovania Programu svoj súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých za účelom prevádzkovania Programu a na marketingové účely Organizátora. Osoba, ktorá poskytla Organizátorovi osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, mail, prípadne telefónne číslo, má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, ako aj ďalšie práva stanovené v §28 zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení (tzn. právo žiadať vysvetlenie, právo žiadať odstránenie chybného stavu, právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo požadovať náhradu škody). Zásady ochrany osobných údajov Organizátora sú dostupné každej dotknutej osobe na stránke www.sannsro.sk, na predajniach alebo môžu byť zaslané na vyžiadanie mailom. Organizátor je zodpovedný za bezpečnosť osobných údajov. Právnym základom je súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje budú spracovávané počas platnosti tohto Programu, maximálne 2 roky od odovzdania poukážok. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať mailom na adrese: info@sannsro.sk. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Organizátor osobné údaje nebude zverejňovať ani poskytovať tretej osobe.

7. Všeobecné ustanovenia: Organizátor nezodpovedá za obsah kúpnej zmluvy a z nej vyplývajúce práva www.sannsro.sk . Pravidelne nakupujem v SANN s.r.o. a oni mi za moje nákupy pripisujú body. Vedú mi osobný bodový účet, na ktorom si zbieram body za svoje nákupy. Za body zo svojho bodového účtu dostávam darčekové poukážky, za ktoré si môžem nakúpiť v predajniach firmy SANN s.r.o. .
Organizátor si vyhradzuje právo neodovzdať poukážku zákazníkovi, ak je ku dňu vyhodnotenia jednotlivých kôl Programu zákazník v omeškaní s platbami viac ako 15 dní po splatnosti. V prípade, ak zákazník vráti tovar, ktorý bol zakúpený v období prebiehajúceho Programu, budú body pôvodne pripísané za vrátený tovar odpočítané z bodového účtu zákazníka. V prípade, ak zákazník vráti tovar, ktorý bol zakúpený v období prebiehajúceho Programu a za tento tovar mu už bola vystavená aj poukážka, bude finančná čiastka za vrátený tovar pri vrátení peňazí znížená o hodnotu bodov, ktoré v rámci Programu zákazník získal. Organizátor si teda vyúčtuje v takom prípade finančnú kompenzáciu podľa stanoveného koeficientu na základe ktorého boli body zákazníkovi pripísané, čím bude dosiahnuté spätné vrátenie zodpovedajúcej finančnej hodnoty Organizátorovi.

8. Značky programu a bodové hodnoty za nákup:
ATLAS
DISTAR
CHUDEJ
MAXIMA
PCI
RAWLPLUG
KOELNER
SOLID
TECE
TERMALICA
WURTH


9. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek Program jednostranne ukončiť. Ukončenie Programu ku konkrétnemu dátumu vyhlási Organizátor oznámením na internetových stránkach „www.sannsro.sk“ minimálne jeden kalendárny týždeň pred dňom ukončenia Programu. Po dátume ukončenia Programu nebudú na bodové účty ďalej pripisované body za nákup tovaru Organizátora.

10. Medzi registrovanými účastníkmi nie je možné body spájať ani vymieňať. Body nie je možné vymeniť u Organizátora za tovar ani hotovosť. Vymáhanie bodov alebo poukážok súdnou cestou je vylúčené.

11. V prípade akýchkoľvek otázok je možné Organizátora kontaktovať mailom info@sannsro.sk

Your wishlist is currently empty!

Wishlist

Sviatok práce

deň pracovného pokoja

01.05. ZATVORENÉ